Hot

Lịch Nghỉ Tết Đinh Dậu Cho Học Sinh, Sinh Viên Tỉnh Hải Dương 2017


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
V/v Hướng dẫn nghỉ Tết Đinh Dậu  2017 
Số  14/SGDĐT-VP                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày   06   tháng 01  năm 2017
         
          Kính gửi:  
                              - Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
                              -  Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông báo số 159/TB-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương v/v nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN-DN như sau:
1. Thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu bắt đầu từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức từ ngày 26 Tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 05 Tháng Giêng năm Đinh Dậu).
2. Để vui tết, đón xuân đảm bảo an toàn, lành mạnh, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các nội dung sau:
            2.1. Thực hiện lịch nghỉ Tết theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT; không tổ chức các hoạt động vui tết, đón xuân làm ảnh hưởng đến giờ học chính khóa.
          2.2. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp về tổ chức các hoạt động trong dịp Tết; không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ; không thả “đèn trời”; chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, không dùng chất cồn, chất kích thích khi tham gia giao thông; giữ gìn an ninh trật tự nơi công cộng v.v.
          2.3. Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi; không tham gia các hoạt động văn hóa trái với thuần phong mỹ tục, các hoạt động mê tín dị đoan và cờ bạc.
          2.4. Phân công cán bộ giáo viên, nhân viên trực ban, bảo vệ 24/24 giờ, không để xảy ra các vụ cháy nổ, mất cấp tài sản, trang thiết bị, đảm bảo an toàn về tài sản, trang thiết bị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
          2.5. Tổ chức “Tết trồng cây” trong trường và tham gia “Tết trồng cây” do địa phương, các đoàn thể tổ chức; tổ chức các hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.
          2.6. Lãnh đạo các nhà trường phối hợp với công đoàn, các đoàn thể và tổ chức quần chúng nhân dân quan tâm, giúp đỡ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn.
          2.7. Trường hợp có sự cố hoặc diễn biến bất thường xảy ra trong dịp Tết, các đơn vị phải báo cáo ngay với các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết, đồng thời báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng, điện thoại: 03203.858.447; 0982.913.998).
          Nhận được công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc  triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (BC)
- UBND tỉnh (BC);
- Như kính gửi;
- Website Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Vũ Văn Lương
Lịch Nghỉ Tết Đinh Dậu Cho Học Sinh, Sinh Viên Tỉnh Hải Dương 2017 Lịch Nghỉ Tết Đinh Dậu Cho Học Sinh, Sinh Viên Tỉnh Hải Dương 2017 Reviewed by sactoan on 17:04 Rating: 5

Không có nhận xét nào